Servisné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto Servisné podmienky upravujú postup pri vykonávaní opráv tovaru zakúpeného zákazníkom od spoločnosti Eudent, s.r.o., so sídlom v Trenčíne, Švermova 1, PSČ 911 01, IČO 30997399, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel sro, vložka 1436/R (ďalej len „Eudent“) v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Eudent.
  2. Tieto Servisné podmienky sa vzťahujú na opravy chýb tovaru, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť spoločnosti Eudent za chyby tovaru, a ďalej na opravy chýb tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka za kvalitu prevzatá spoločnosťou Eudent, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo zmluvou uzavretou medzi zákazníkom a spoločnosťou Eudent (ďalej len „Záručná oprava“).
  3. Tieto Servisné podmienky ďalej upravujú postup pri opravách tovaru zakúpeného od spoločnosti Eudent v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Eudent, na ktoré sa nevzťahuje zodpovednosť spoločnosti za chyby ani záruka za kvalitu, a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, ktorej predmetom je servisná činnosť (ďalej len „Zmluva“), uzavretej medzi zákazníkom a  spoločnosťou Eudent (ďalej len „Pozáručná oprava“).

 

II. Uzavretie zmluvy

  1. Pokiaľ nebola medzi spoločnosťou Eudent a zákazníkom uzavretá písomná zmluva, ktorej predmetom je servisná činnosť, dochádza k uzavretiu Zmluvy písomným alebo ústnym akceptovaním požiadavky zákazníka na vykonanie servisného zásahu (ďalej len „Zákazkový list“) spoločnosťou Eudent a zákazníkom. Zákazník môže požiadavku na servisný zásah doručiť telefonicky, poštou, e-mailom alebo nahlásením požiadavky u obchodných zástupcov alebo servisných technikov firmy Eudent. Neoddeliteľnou súčasťou Zákazkového listu je prehlásenie o dekontaminácii, kde zákazník zaručuje zdravotnú nezávadnosť zariadenia odovzdaného na servisné úkony.
  2. K uzavretiu zmluvy dochádza aj zaslaním zariadenia na vykonanie servisného zásahu a potvrdením jeho prijatia na vykonanie servisného zásahu spoločnosťou Eudent. Týmto sa rozumie najmä zaslanie zariadenia na servisný úkon prepravnou službou alebo poštou, kde zákazník vyjadruje svoju vôľu na uzavretie Zmluvy sprievodným listom zaslaným spoločne so zariadením určeným na vykonanie servisného zásahu, v ktorom o servisný zásah písomne žiada, a potvrdením jeho prjiatia na uskutočnenie servisného zásahu spoločnosťou Eudent.
  3. Zákazník odovzdaním zariadenia na servisnú činnosť a uzavretím  Zmluvy akceptuje úplne a bez výhrad tieto Servisné podmienky spoločnosti Eudent.
  4. Servisnou činnosťou sa okrem opráv a servisných zásahov rozumie i diagnostika závad, kontrola, overenie alebo kalibrácia prístrojov, upgrade prístrojov a preventívne prehliadky.
  5. Servisná činnosť môže byť zaisťovaná oprávnenými pracovníkmi spoločnosti Eudent alebo externými partnermi na základe poverenia spoločnosťou Eudent.

III. Záručná oprava

1.   Lehota na vybavenie reklamácie chýb, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť spoločnosti Eudent alebo záruka na kvalitu podľa všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku spoločnosti Eudent, je 30 dní od prijatia zariadenia na Záručnú opravu. V závislosti od typu chyby tovaru môže Eudent túto dobu predĺžiť, a to i opakovane. Eudent o predĺžení lehoty vždy zakazníka informuje.

2.  Vybavením reklamácie sa rozumie bezplatné odstránenie chyby tovaru, výmena tovaru, zľava z nákupnej ceny tovaru, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa dohody so zákazníkom.

3.  Požiadavky na záručnú opravu nebudú uznané ako oprávnené v týchto prípadoch:

3.1 Ak je porušená pečatná plomba na reklamovanom zariadení.               

3.2 Ak sa neprejaví reklamovaná chyba v priebehu vstupných testov spoločnosti Eudent a ak nebude ani zákazník schopný chybu tovaru spoločnosti Eudent dokázať.

3.3 Ak je príčinou chyby nedodržanie pokynov v užívateľskej príručke (manuáli) k zariadeniu  alebo nedodržanie všeobecne známych zásad správnej zubolekárskej praxe.

3.4 Ak bolo zariadenie použité v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi jeho výrobcu.

3.5 Ak došlo k omeškaniu reklamácie dlhšiemu ako 7 dní od výskytu chyby v prípade reklamácií chýb, kde používanie zariadenia bez ohľadu na chybu môže mať vplyv na zhoršenie reklamovanej chyby alebo môže spôsobiť iné škody na zariadení.

3.6 Ak nesúvisí príčina opätovne reklamovanej chyby priamo so Záručnou opravou vykonanou na zariadení v rámci reklamovaného servisného zásahu, a to podľa textu vykonanej práce a výkazu účtovaných položiek na výdajovom servisnom protokole.

3.7 Z ďalších dôvodov vyplývajúcich z platného znenia týchto Servisných podmienok, Reklamačného poriadku, Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Eudent, zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Eudent alebo Obchodného zákonníka.

4.  Ak nebude reklamácia z vyššie uvedených dôvodov uznaná ako oprávnená, reklamácia bude vybavená ako neoprávnená a na prípadnú opravu odsúhlasenú zákazníkom sa bude prihliadať ako na opravu vykonanú na základe Zmluvy v súlade s týmito Servisnými podmienkami bez nároku zákazníka na bezplatné odstránenie reklamovanej chyby spoločnosťou Eudent. Zákazníkovi budú pri neoprávnenej reklamácii naúčtované náklady spoločnosti Eudent vzniknuté v súvislosti s nutným otestovaním zariadenia a zisťovaním príčiny chyby až do výšky 80,- EUR + náklady na prepravu.

IV. Pozáručné opravy

1. Účtovaná cena servisnej zákazky pri vykonaní Pozáručnej opravy sa zostavuje z:

1.1 Ceny za vykonanú prácu

1.2 Ceny za použité materiály, referenčné materiály a pod.

1.3 Ceny za cestovné (v prípade výjazdu technika na miesto určené zákazníkom)

1.4 Ceny za prepravu (v prípade použitia pošty, kuriéra, a pod.)

1.5 Ceny za diagnostiku zariadenia (v prípade odmietnutia realizácie zákazky podľa bodu 9)

2.Aktuálne sadzby za najazdené kilometre a hodinu servisnej práce sú k dispozíci na týchto miestach:

2.1 Zákaznícke centrum spoločnosti Eudent.

2.2 Na internetových stránkach spoločnosti Eudent.

3. Súčasťou Pozáručnej opravy je odhadná cena, vychádzajúca z predpokladu časovej a materiálovej náročnosti zákazky.

4. Ak nie je možné v okamihu uzavretia Zmluvy odhadnú cenu Pozáručnej opravy stanoviť, potom sa za odhadnú cenu servisného úkonu považuje čiastka 100,- EUR.

5. Odhadná cena nie je spravidla stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu technikom, preto si Eudent vyhradzuje právo stanoviť po vykonaní odbornej diagnostiky novú odhadnú cenu zákazky, ktorá bude zodpovedať zistenému rozsahu závad a predpokladanému rozsahu prác a materiálu potrebných na realizáciu servisného zásahu. Ak prekročí nanovo stanovená cena pôvodne stanovenú odhadnú cenu o 15%, Eudent prácu na zákazke preruší až do doby, kým zákazník bude  akceptovať novú odhadnú cenu.

6. Eudent si vyhradzuje právo v priebehu realizácie zákazky stanovenú odhadnú cenu meniť i opakovane, ak dôjde v procese diagnostiky a realizácie zákazky k zisteniu predtým neznámych skutočností, ktoré majú vplyv na cenu zákazky. Vždy si však Eudent vyžiada súhlas so zmenou odhadnej ceny zo strany zákazníka.

7. Ak neuvedie zákazník v objednávke zákazky inú maximálnu odhadnú cenu, považuje Eudent za dohodnutú odhadnú cenu 100,- EUR

8. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti Eudent za vykonaný servisný zásah naúčtovanú čiastku, ak nepresiahne odhadnú cenu o viac ako 15%.

9. Ak bude zákazník ešte pred odsúhlasením ceny zákazky požadovať od spoločnosti Eudent výpočet množstva práce a materiálu, ktoré zabezpečia opravu zariadenia, potom ide o požiadavku na dodanie úkonu „Diagnostika zariadenia“, poskytovaného spoločnosťou Eudent za úplatu. Cena produktu „Diagnostika zariadenia“ je 28,- EUR. Cena je stanovená s ohľadom na časovo i odborne náročnú prácu technika a ďalších pracovníkov spoločnosti Eudent. Táto cena bude zákazníkovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná len v prípade následného odmietnutia realizácie zákazky spoločnosťou Eudent zo strany zákazníka.

10. Pred ukončením Pozáručnej opravy zariadenia môže zákazník od Zmluvy odstúpiť (t.j. objednávku zrušiť) v týchto prípadoch:    

10.1 Eudent oznámi zákazníkovi cenu servisného úkonu (opravy, údržby), ktorá je odlišná o viac ako 15% od odhadnej ceny predbežne stanovenej spoločnosťou Eudent a zákazník túto cenu neakceptuje. V takomto prípade je však zákazník povinný uhradiť spoločnosti Eudent náklady za už vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej odhadnej ceny.

10.2  Až do dokončenia opravy či údržby môže zákazník od Zmluvy odstúpiť (zrušiť objednávku) i bez udania dôvodu, avšak v takom prípade je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti Eudent čiastku za preukázateľne vykonané úkony a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má Eudent právo požadovať od zákazníka náhradu za vynaložené náklady súvisiace s odstúpením od Zmluvy (preprava materiálu od zákazníka, penále subdodávateľom apod.).

V. Záruka

1. Eudent poskytuje zákazníkovi za vykonané opravy podľa týchto Servisných podmienok záruku 3 mesiace na vykonanú prácu a 6 mesiacov na použité náhradné diely.

2. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme prekontrolovať úplnú funkčnosť zariadenia do 48 hodín po prevzatí od spoločnosti Eudent. Na neskoršie reklamácie chýb, ktoré priamo nesúvisia s vykonanou prácou, sa nebude prihliadať ako na záručné. Tento odstavec sa netýka záruky na opravenú závadu.

3. Výnimky zo záruk

3.1   Súčiastky, ktoré sa opotrebovávajú vplyvom používania (napr. žiarovky, tesnenia, ložiská)

3.2   Software

3.3   Spotrebný materiál

 

VI. Servisné zmluvy

1.   Eudent môže poskytovať zákazníkovi servisné služby na základe servisnej zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Eudent. V servisnej zmluve sú popísané jednotlivé servisné úkony, ich počet a popr. ich cena, ak je odlišná od aktuálne platných sadzieb.  

2.    Servisná zmluva sa spravidla uzatvára na dobu 1 – 3 rokov, po jej uplynutí môže byť so súhlasom oboch strán predĺžená.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Servisné podmienky sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Eudent.

2. Tieto servisné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1. 2013

3. Spoločnosť Eudent si vyhradzuje právo na zmeny v týchto Servisných podmienkach.

4. Aktuálne znenie Servisných podmienok možno nájsť na webových stránkach spoločnosti Eudent (www.eudent.sk), v Zákazníckom centre spoločnosti Eudent alebo bude zákazníkovi spoločnosti Eudent zaslané na vyžiadanie. Predložením objednávky/odsúhlasením ponuky podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Eudent alebo uzavretím Zmluvy zákazník potvrdzuje, že súhlasí s aktuálnym znením Servisných podmienok. Všetky nasledujúce opravy závad na tovare sa uskutočnia na základe aktuálnych Servisných podmienok.

Hotline: 043 / 428 62 19  Email: office@eudent.sk
Všetky práva vyhradené © 2012-2020 EuDent, spol. s r. o. | Powered by Atom2.