Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („Všeobecné obchodné podmienky“) sa vzťahujú na obchodné záväzkové vzťahy podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) medzi spoločnosťami Eudent s.r.o., so sídlom v Trenčíne, Švermova 1, PSČ 911 01, IČO 30997399, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel sro, vložka 1436/R (ďalej len „Eudent“) a zákazníkom. EuDent je zároveň prevádzkovateľom eshopu www.eudent.sk. Konkrétne zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Eudent a zákazníkom sa riadia Obchodným zákonníkom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo iných ustanoveniach zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou Eudent a zákazníkom uvedené inak.

I. Objednávka

1. Ak nie je medzi spoločnosťou Eudent a zákazníkom uzavretá písomná zmluva, vzniká zmluvný vzťah na základe objednávky/ponuky odsúhlasenej zákazníkom a spoločnosťou Eudent.

2. Objednávkou/odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil  a súhlasí s nimi. Objednávky sa akceptujú telefonicky, v písomnej podobe, tzn. faxom, poštou, elektronicky (e-mailom), cez eshop www.eudent.sk alebo prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti Eudent. Ak nie je objednávka viazaná na zverejnenú ponuku spoločnosti Eudent, nie sú pre spoločnosť Eudent záväzné ceny uvedené zákazníkom na objednávke.  Zákazníkovi sa účtujú ceny platné v okamihu objednávania (viď odstavec „Ceny“) a tieto ceny sa uvádzajú na potvrdení objednávky. Na potvrdení objednávky sa tiež uvádzajú platobné podmienky a predpokladaný termín dodania.

3. Zvláštne požiadavky zákazníka (napr. týkajúce sa obalu, expirácie a šarže, spôsobu dodania alebo kvality atď.) je nutné v každej objednávke zvlášť špecifikovať. Spoločnosť Eudent si vyhradzuje právo odmietnuť následné zmeny v objednávke.

II. Potvrdenie objednávky

1. Objednávky potvrdzuje spoločnosť Eudent písomne (e-mailom alebo faxom) alebo prostredníctvom obchodného zástupcu. Ak sa tovar expeduje ihneď po obdržaní objednávky, spoločnosť Eudent môže namiesto potvrdenia objednávky na objednaný tovar vystaviť priamo faktúru alebo dodací list. Po dohode so zákazníkom je možné nahradiť zasielanie písomného potvrdenia objednávky osobnou komunikáciou obchodného zástupcu so zákazníkom, kde obchodný zástupca priebežne zákazníka informuje a postupe vybavenia jeho objednávky.

 2. V prípade, že zákazník objednal iný produkt alebo množstvo tovaru ako je uvedené na potvrdení objednávky, faktúre alebo dodacom liste, zákazník je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Eudent čo najskôr, najneskôr však do 7 dní po obdržaní dodávky tovaru. Takúto reklamáciu bude spoločnosť Eudent riešiť dodaním chýbajúceho množstva,  výmenou tovaru podľa požiadavky zákazníka, prípadne uskutočnením iného riešenia podľa dohody so zákazníkom. V prípade oprávnenej reklamácie objednávky uskutočnenej cez eshop www.eudent.sk je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola uskutočnená platba.

 

III. Ceny

1. Ceny uvedené v cenníku, eshope www.eudent.sk a obchodných letákoch spoločnosti Eudent sú záväzné, ak nie je dohodnuté inak a spoločnosť Eudent si vyhradzuje právo zmeny v priebehu roka.  Ak nie je dohodnuté inak, zákazníkovi sa účtujú ceny platné vo chvíli objednania. Predložením objednávky zákazník súhlasí s výškou  uvedených cien.  Ak nie je dohodnuté inak, ceny zahrňujú DPH vo výške danej zákonom, prípadnú spotrebnú daň a ďalšie nevyhnutné náklady spojené  s dovozom tovaru vrátane cla pri dovoze z krajín mimo Európskej únie. V cenách nie je zahrnuté balné a dopravné na miesto určenia zákazníkom v rámci SR a ČR, ktoré je účtované samostatne podľa výšky skutočných nákladov. V prípade objednávky vyššej ako 150 EUR (s DPH) sa balné a dopravné neúčtuje.

2. Spoločnosť Eudent si vyhradzuje právo navrhnúť zákazníkovi zľavu z ceny. V prípade jednorazovej objednávky nižšej ako 50 EUR (bez DPH) si spoločnosť Eudent vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi manipulačný poplatok vo výške 10 EUR (bez DPH). Pri pozáručnom servise účtuje spoločnosť Eudent okrem hodinovej sadzby aj dopravu na miesto určenia, pričom náhradné diely sa účtujú zvlášť.

3. Ak sa na dovoz objednaného tovaru vzťahujú colné kvóty, položková cena uvedená v potvrdení objednávky platí iba  v prípade uplatnenia  colnej sadzby  v rámci preferenčnej colnej kvóty  za príslušný rok v okamihu prepustenia tovaru do príslušného colného režimu v tuzemsku, v zmysle colného sadzobníka Európskej únie. Spoločnosť Eudent si preto  vyhradzuje právo v prípade prekročenia preferenčnej colnej kvóty, zákazníkovi doúčtovať k cene rozdiel na dovoznom cle.

IV. Dodanie

1. Dodanie objednaného tovaru sa realizuje štandardne prostredníctvom siete obchodných zástupcov spoločnosti Eudent, poštou alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu spoločnosti Eudent. Náklady, ktoré spoločnosti Eudent vzniknú na základe mimoriadnych požiadaviek zákazníka ohľadom balenia, označenia alebo spôsobu odoslania a dodania sa účtujú zvlášť. Ak spoločnosti Eudent pri plnení záväzku voči zákazníkovi bránia okolnosti, ktoré v zmysle § 374 Obchodného zákonníka vylučujú zodpovednosť za neplnenie záväzku, dodacia lehota sa predĺži v primeranom rozsahu. Ak okolnosti  vylučujúce zodpovednosť  spoločnosti Eudent zabránia v dodaní tovaru alebo služby, je spoločnosť Eudent od tohto záväzku oslobodená.

2. V prípade osobného odberu tovaru v sklade spoločnosti Eudent si spoločnosť Eudent vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi manipulačnú prirážku a doprava prebehne na vlastné riziko zákazníka; odovzdaniu tovaru zákazníkovi pri osobnom odbere je možné zabrániť, ak by sa tým porušili všeobecne záväzné predpisy o preprave nebezpečných vecí.

3. Pri doprave, ktorú zabezpečuje Slovenská pošta alebo zmluvný prepravca spoločnosti Eudent, prechádza odovzdaním tovaru na prepravu riziko škody na tovare na prepravcu a zákazník preberá riziko škody na tovare až odovzdaním na mieste určenia.

4. V prípade dodávky vo vratnom obale nebude záloha poskytnutá spoločnosti Eudent zákazníkovi vrátená, ak obal nie je vrátený v poriadku alebo je vrátený neskôr ako po 8 mesiacoch od dátumu dodania tovaru. Nevrátený alebo poškodený vratný obal sa môže zákazníkovi účtovať v plnej výške.

 

V. Výhrada vlastníctva

1. Všetok dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti Eudent až do úplneho uhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar zákazníkom.

2. Zákazník je povinný spoločnosť Eudent okamžite oboznámiť o každom ohrození jej práv voči tovaru, ktorý zostáva v jej vlastníctve, predovšetkým o zriadení zadržovacieho práva a iných druhoch obmedzení práv. Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti Eudent zmluvnú pokutu vo výške 15 % z nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti Eudent na náhradu spôsobenej škody.

 

VI. Servis a poradenstvo

1. Spoločnosť Eudent poskytuje zákazníkom podľa svojich najlepších znalostí servis a užívateľsko-technické rady v rámci daných možností a podľa informácií a školení poskytnutých výrobcom. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom používaní nenesie spoločnosť Eudent žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu.

 

VII. Platobné podmienky

1. Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra je splatná bez akýchkoľvek zrážok do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania, ak nie je dohodnuté inak. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje deň, keď bol tovar dodaný zákazníkovi.

2. Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď sa fakturovaná čiastka v plnej výške pripíše na bankový účet spoločnosti Eudent.

3. Úrok z omeškania pri neskorej platbe zákazníka je  0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za  každý deň omeškania. V prípade omeškania úhrady ceny dlhšieho ako 60 dní od dátumu splatnosti faktúry sa zákazník zaväzuje zaplatiť spoločnosti Eudent zmluvnú pokutu vo výške  15 %  z každej nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti Eudent na náhradu spôsobenej škody.

4. V prípade omeškania  úhrady ceny si spoločnosť Eudent vyhradzuje právo pozdržať alebo zrušiť rozpracované objednávky zákazníka až do  úplneho zaplatenia ceny.

5. Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si spoločnosť Eudent vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred može tiež spoločnosť Eudent požadovať v prípade, že dôjde u zákazníka k omeškaniu úhrady ceny, alebo vzniknú pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka. V týchto prípadoch si spoločnosť Eudent vyhradzuje právo viazať ďalšie dodávky tovaru na poskytnutie adekvátnej  zábezpeky.

6. Zákazník môže zrušiť ešte nesplnenú objednávku písomným oznámením spoločnosti Eudent a zaplatením odstupného vo výške 10 %  z ceny neodobraného tovaru. Objednávky na produkty zhotovené na zákazku nie je možné zrušiť.

7. V prípade, že u zákazníka nastane zmena z neplatcu na platcu DPH, je jeho povinnosťou o tejto zmene spoločnosť Eudent informovať najneskôr so zaslaním prvej objednávky po tejto zmene.

8. V prípade, že zákazník tovar objednáva cez eshop www.eudent.sk je platba možná platobnou kartou alebo bankovým prevodom prostredníctvom platobnej brány.

 

VIII. Záručné podmienky

1. Pri stomatologických materiáloch a liečivách  so stanovenou dobou expirácie sa spoločnosť Eudent zaväzuje dodať tovar s expiráciou minimálne 6 mesiacov od dodania tovaru. Materiály a liečivá s expiráciou kratšou ako 6 mesiacov je možné dodať so zľavou 20 - 80% z ceny v závislosti od dĺžky expirácie a vždy len so súhlasom zákazníka v zmysle čl. III bod 3. Pri výrobkoch s dobou expirácie kratšou ako jeden rok od výroby oznámi spoločnosť Eudent dobu expirácie pre konkrétne dodávanú šaržu na požiadanie zákazníka.

2. Na prístoje a zubotechnické zariadenia sa vzťahuje záručná doba uvedená na faktúre alebo v inštalačnom protokole.

3. Na ostatný tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka.

 

IX. Reklamácie

1. Reklamáciu na chyby dodania tovaru a na zjavné závady tovaru si musí zákazník uplatniť do 7 dní od dátumu prevzatia tovaru v Zákazníckom centre spoločnosti Eudent, alebo u svojho obchodného zástupcu. Ak nie je dohodnuté inak, platí ustanovenie Obchodného zákonníka. Prístroje je možné reklamovať v priebehu záručnej doby, ktorá je uvedená na faktúre alebo v inštalačnom protokole.

2. Reklamovaný tovar zaslaný bez predchádzajúceho rokovania alebo sprievodného listu  sa nebude brať do úvahy. Tovar môže zákazník vrátiť len s písomným súhlasom spoločnosti Eudent. V prípade poškodenia obalu nie je zákazník povinný tovar od prepravcu prebrať. Ak tak urobí, musí všetky reklamácie na obal zaznamenať  do dodacieho listu a kontaktovať spoločnosť Eudent na tel. č. +421 43 4286219. Reklamácia sa následne uplatní u prepravcu. Ak tak zákazník neurobí, spoločnosť  Eudent nenesie zodpovednosť za závady obalu ani obsahu zásielky. Neskoršie reklamácie sa nebudú brať do úvahy. V prípade neoprávnenej reklamácie si spoločnosť Eudent vyhradzuje právo požadovať úhradu preukázateľných nákladov, ktoré spoločnosti Eudent v súvislosti s reklamáciou vznikli a zákazník sa zaväzuje tieto náklady uhradiť.

 

X. Účinnosť

1. Spoločnosť Eudent si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok. Každá takáto zmena  bude zverejnená na www.eudent.sk  alebo zaslaná  zákazníkovi na požiadanie. Predložením objednávky/odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že súhlasí  s aktuálnym znením  Všeobecných obchodných podmienok. Všetky nasledujúce dodávky zákazníkovi sa uskutočnia na základe takto zmenených Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.4. 2021 a nahradzujú predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Eudent a zákazníkom a platia v plnom rozsahu, ak nebolo v zmluve dohodnuté inak. Akékoľvek iné podmienky platia iba vtedy, ak ich spoločnosť Eudent písomne potvrdila. Všeobecné obchodné podmienky vyjadrujú a odrážajú interné nariadenia a postupy spoločnosti Eudent. V sporných prípadoch sa postupuje podľa ustanovení zmluvy, Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov.