Kompletné vybavenie zubnej ambulancie a zubnej techniky

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (PDF)

1.Všeobecné podmienky

1.1 Záručná doba

Naša spoločnosť sa v obchodnom vzťahu riadi pravidlami Obchodného zákonníka, kde je záručná doba stanovená lehotou danou priamo v zmluvnom vzťahu.

Záručná doba sa vzťahuje len na spotrebný materiál, nástroje, prístroje a zariadenia dodané našou spoločnosťou, preto je potrebné, aby reklamácia bola vykonaná spôsobom, ktorý túto identifikáciu umožňuje.

V ďalšej časti je tento spôsob popísaný.

Záruka na vyššie uvedené produkty je daná v našej spoločnosti spravidla na 12 mesiacov.

Na práce vykonávané technickým servisom v prípade opráv prístrojov a zariadení je záruka 6 mesiacov, pokiaľ výrobca nedáva výhodnejšie podmienky. Tieto sa v tom prípade premietajú aj do našich záruk v rozsahu, ktorý dáva výrobca.

  1.  

1.2 Podmienky reklamácie

- Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti EuDent, s.r.o..

- K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť sprievodný list, poprípade Reklamačný list, (viď. Príloha 2), ktorý nájdete aj na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti EuDent, s.r.o., s podrobným popisom problému a uvedeným menom odosielateľa (pečiatka zákazníka).

- Reklamáciu / opravu je možné podať cez  - obchodného zástupcu

- vedúceho obchodnej pobočky

- servisného technika

- zaslaním poštou na obchodú pobočku alebo

- priamo na reklamačné stredisko:     EuDent, s.r.o.

Priekopská 53A

036 08 Martin-Priekopa

Tel. č.: 043/4211511

e-mail: reklamacie@eudent.sk

- O rozhodnutí ohľadom reklamácie bude zákazník informovaný cez svojho obchodného zástupcu alebo reklamačným oddelením.

- Možnosť reklamácie sa vzťahuje na všetky výrobky a zariadenia, ktoré sú v obchodnom programe spoločnosti a na služby, ktoré poskytujeme v rámci technikého servisu.

 

1.3 Reklamácia nesprávne dodaného tovaru

- Dodaný tovar si po prevzatí dôkladne skontrolujte.

- Nezrovnalosti v dodanom tovare je potrebné nahlásiť v čo najkratšom čase (maximálne do 14 dní od doručenia tovaru):

- osobne/telefonicky svojmu obchodnému zástupcovi alebo na pobočke, ktorá Vám tovar dodala

- písomnou formou na e-mailovú adresu pobočky, ktorá Vám tovar dodala.

 

2. Reklamácia výrobkov v rámci záručnej doby

Tovar reklamovaný v záručnej dobe sa zasiela na posúdenie k výrobcovi.

  1.  

2.1 Spotrebný materiál

Napr. odtlačkové hmoty, výplne, amalgámy, keramika....

- Materiál je potrebné reklamovať ihneď po zistení problému, buď na pobočke spoločnosti alebo u svojho obchodného zástupcu (reklamované balenie musí obsahovať minimálne polovičné množstvo originálneho materiálu).

- Ak je možné, reklamovaný materiál prosíme vrátiť v originálnom balení, s priloženým sprievodným listom / Reklamačným listom (viď. Príloha 2), ktorý nájdete aj na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti EuDent, s.r.o., s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry).

- Pri reklamácii materiálu, ako  napr. odtlačkovej hmoty, je vhodné priložiť k reklamovanému materiálu aj vzorku problematického odtlačku, poprípade fotografiu nevydarenej práce, na posúdenie výrobcovi.

Záruka sa nevzťahuje na:     

- Problémy spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo skladovaním materiálu v súlade s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu (napr.: nedostatočné uzatvorenie ochranného obalu/vrchnáčika, skladovanie pri príliš vysokej/nízkej teplote....).

- O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom obchodného zástupcu alebo reklamačným oddelením.

- Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok výrobcu, skladových zásob a iných faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 60 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom.

Doručenie vymeneného materiálu:

- Po uznaní oprávnenosti reklamácie výrobcom bude zákazníkovi následne materiál vymenený za nový, buď zo skladových zásob spoločnosti alebo po jeho obdržaní od výrobcu, prostredníctvom obchodného zástupcu alebo poštou/DPD kuriérom na náklady našej spoločnosti.

 

2.2 Spotrebný materiál - nástroje

Napr. vrtáčiky, nástroje, zrkadielka ...

- Pri reklamácii nástrojov a iných sterilizovateľných pomôcok je potrebné doručiť nástroje čisté, dezinfikované a ak je možné aj vysterilizované! V prípade nedodržania týchto podmienok bude zákazníkovi účtovaný poplatok za dezinfekciu vo výške 10,- EUR bez DPH.

- K reklamovanému nástroju je potrebné priložiť sprievodný list / Reklamačný list, (viď. Príloha 2), ktorý nájdete aj na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti EuDent, s.r.o.,

 s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry).

- Záruka sa nevzťahuje na:    - manuálne poškodenie,

- poškodenie pri neodbornom používaní v súlade

s podmienkami uvedenými v návode na použitie.

- O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom obchodného zástupcu alebo reklamačným oddelením.

- Po uznaní oprávnenosti reklamácie výrobcom bude zákazníkovi následne tovar vymenený za nový, buď zo skladových zásob spoločnosti alebo po jeho obdržaní od výrobcu.

- Doba vybavenia reklamácie závisí od individuálnych podmienok dodávateľa, skladových zásob a iných faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 60 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená so zákazníkom.

Doručenie opraveného/vymeneného nástroja/materiálu:

Nový/opravený nástroj/materiál v rámci záruky bude zákazníkovi vrátený prostredníctvom obchodného zástupcu alebo poštou/DPD kuriérom na náklady našej spoločnosti.

 

2.3 Prístroje a zariadenia

Na prístroje a zariadenia sa vzťahuje záruka 12 mesiacov a na batérie 6 mesiacov od dátumu zakúpenia / inštalácie, ak nie je uvedené inak vo faktúre, v návode na použitie alebo v Protokole o odovzdaní a funkčnej spôsobilosti zdravotníckej techniky. Doba záruky je určená spoločnosťou v súlade s možnosťami, ktoré poskytuje Obchodný zákonník.

Prístroj je potrebné reklamovať ihneď po zistení problému, buď na pobočke spoločnosti alebo u svojho obchodného zástupcu.

Predĺžená záruka deklarovaná výrobcom

V prípade, ak výrobca poskytuje na zariadenie predĺženú záruku, spoločnosť túto predĺženú záručnú dobu poskytuje aj zákazníkovi. Podmienky takejto záruky sú plnené podľa podmienok jednotlivých výrobcov.

Uznanie každej reklamácie počas predĺženej záručnej doby musí byť potvrdené výrobcom a rieši sa ďalej podľa jeho pokynov. 

Záruka v predĺženej záručnej dobe sa u väčšiny výrobcov  vzťahuje len na originálne diely výrobcu, ktoré nepodliehajú opotrebovaniu, alebo nie sú spotrebný tovar a za predpokladu, že zariadenie bolo používané, skladované a prevádzkované podľa pokynov v návode na obsluhu a nebolo manuálne poškodené.

Prenosné/mobilné prístroje

Napr.:  Capmix, polymerizačné lampy (Elipar, BlackSilverlight, D-Light...), obturátory, endomotory, Schick násadce, Sterilizátory (DAC, Aquarius, Siroclave B, Vacuklav, Memmert...), Melaclean, Vistascan,...

- Prístroje zaslané na záručnú reklamáciu je nutné dodať s kompletným príslušenstvom, ak je možné v originálnom balení.

- Prístroje zaslané na reklamáciu/opravu musia byť čisté, dezinfikované a ak je možné aj vysterilizované! V prípade nedodržania týchto podmienok bude zákazníkovi účtovaný poplatok za dezinfekciu vo výške 10,- EUR bez DPH.

- K prístroju musí byť priložený list s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry) alebo vyplnený príslušný formulár :

Reklamačný list (viď. Príloha 2) / Objednávka opravy/kontroly/periodickej prehliadky /montáže (viď. Príloha 1), ktoré nájdete aj na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti EuDent, s.r.o..

- Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady.

- Na všetky druhy batérií v prístrojoch sa vzťahuje max. 6 mesačná záruka!

Záruka sa nevzťahuje na:

- manuálne poškodenie,

- poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie,

- poškodenie spôsobené zásahom do prístroja neautorizovanou osobou,

- svetlovody, ochranné filtre a iné príslušenstvo (spotrebný materiál).

- Prístroje reklamované v záručnej dobe sa zasielajú na posúdenie oprávnenosti reklamáciek výrobcovi.

- O uznaní/neuznaní oprávnenosti reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom obchodného zástupcu alebo reklamačným oddelením. V prípade neuznania reklamácie, bude zákazník informovaný písomne, s uvedením dôvodu zamietnutia reklamácie.

- Doba vybavenia reklamácie sa môže u jednotlivých zariadení líšiť, keďže závisí od individuálnych podmienok každého výrobcu, dostupnosti náhradných dielov a mnohých ďalších faktorov. Nemala by však presiahnuť obdobie 60 dní. V prípade presiahnutia tohto reklamačného obdobia, bude reklamácia individuálne riešená  so zákazníkom (bude informovaný o príčinách zdržania a ak je možné, bude mu poskytnutý záskakový prístroj).

Doručenie opraveného/vymeneného prístroja:

- Nový/opravený prístroj v rámci záruky bude zákazníkovi vrátený prostredníctvom obchodného zástupcu alebo poštou/DPD kuriérom na náklady našej spoločnosti.

Zapožičanie náhradného prístroja

- Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom možnosť zapožičania niektorých náhradných prístrojov počas doby riešenia  reklamácie/opravy, ak je takéto zariadenie  dostupné.

- Zapožičanie prístroja je nadštandardnou službou, ktorá je poskytovaná podľa  našich aktuálnych možností a je potrebné dostupnosť konkrétneho zariadenia konzultovať vopred s našim obchodným zástupcom/pracovníkom spoločnosti.

- Pri zapožičaní prístroja je potrebné vypísať tlačivo - Zapožičanie prístroja (viď. Príloha 3), ktoré musí byť podpísané zákazníkom ako aj odovzdávajúcim pracovníkom - obchodným zástupcom/servisným technikom.

- Prístroj môže byť zapožičaný maximálne po dobu 60 kalendárnych dní jednému zákazníkovi. Zákazník musí mať voči firme EuDent,s.r.o. vyrovnané všetky záväzky.

Pri zapožičaní prístroja zákazník potvrdí prevzatie plne funkčného prístroja s príslušným príslušenstvom svojím podpisom na tlačive „Zapožičanie prístroja“, ktorým sa zaväzuje zaobchádzať s prístrojom v súlade s jeho určením uvedeným v návode na obsluhu.

 

V prípade poškodenia zapožičaného prístroja/vrátenia nekompletného príslušenstva, zákazník súhlasí s refakturáciou nákladov na opravu zapožičaného prístroja/zakúpenie chýbajúceho príslušenstva.

2.3.1 Stacionárne/neprenosné prístroje

Napr.: kreslá, RTG prístroje...

- Reklamáciu neprenosného prístroja je možné nahlásiť osobne alebo telefonicky obchodnému zástupcovi/servisnému technikovi našej spoločnosti alebo na obchodnej pobočke, kde bol prístroj zakúpený, s uvedením presného popisu problému.

- Na reklamáciu neprenosných prístrojov sa vzťahujú tie isté aplikovateľné podmienky ako sú uvedené v kapitole 2.3.1 Prenosné prístroje.

- Reklamácia stacionárneho prístroja je riešená so zákazníkom individuálne podľa dohody s obchodným zástupcom/zástupcom spoločnosti, u ktorého daný prístroj zakúpil.

 

2.4 Prístroje od fy AMANN

Keďže firma AMANN má špecifické požiadavky na všetky reklamácie, je potrebné dodržať nasledovný postup:

- Pri výskyte akéhokoľvek problému s prístrojom/nástrojom/materiálom okamžite kontaktovať p. Lukáša Lubelana (predaj/servis AMANN) na tel. č: 0911/612 474; mail.: lubelan@eudent.sk.

Pri probléme s prístrojom je potrebné uviesť:

  • Názov zariadenia.
  • Sériové číslo zariadenia.
  • Aktuálny počet hodín na zariadení.
  • Podrobný popis problému.

Pri probléme s materiálom je potrebné uviesť:

  • Popis problému, ku ktorému došlo pri používaní materiálu.
  • Názov a sériové číslo zariadenia, v ktorom bol materiál použitý, prípadne „Print screen“ (Snímok obrazovky) nastavenia alebo podrobný popis nastavenia zariadenia pri vyskytnutí problému

- Každú reklamáciu je potrebné zadať do systému firma AMANN do 48 hodín od výskytu problému aby sa podpora firma AMANN mohla pripojiť na zariadenie a skontrolovať správnosť technického postupu.

- Pri nahlásení problému s prístrojom / reklamácie materiálu neskôr ako do 48 hodín od výskytu, firma AMANN reklamácie neuznáva.

- O výsledku reklamačného procesu bude zákazník informovaný p. Lubelanom poprípade reklamačným oddelením.

 

3. Reklamácia servisných prác a opráv zariadení

Na opravený prístroj sa vzťahuje 6 mesačná záručná doba: 6 mesiacov na vykonanú prácu a 6 mesiacov na použité náhradné diely (viď. Servisné podmienky).

- Problém s prístrojom vráteným z opravy je potrebné nahlásiť ihneď po zistení,  buď u servisného technika, svojho obchodného zástupcu, alebo na pobočke spoločnosti.

- Záruka sa vzťahuje len pri vyskytnutí rovnakého problému ako bol pri predchádzajúcej oprave a pri výmene tých istých náhradných dielov.

- Pri reklamácii opravy je potrebné vrátiť reklamovaný prístroj s vypísaným tlačivom - Objednávka na opravu (viď. Príloha 1), s podrobným uvedením problému.

- Doba vybavenia reklamácie závisí od dostupnosti náhradných dielov.

Záruka sa nevzťahuje na:

- opätovnú opravu prístroja pri riešení iného problému ako bol fakturovaný,

- opätovnú opravu prístroja pri výmene iných náhradných dielov ako boli fakturované,

- pri opätovnom výskyte rovnakého problému ako bol fakturovaný ale pri výmene iných náhradných dielov ako boli fakturované, bude zákazníkovi fakturovaná len cena náhradných dielov bez ceny za prácu.

 

Poznámka:

Benefity poskytované výrobcom, napríklad na náhradné diely, sa príslušným spôsobom premietajú do benefitov zákazníka.

 

Záver:

Platnosť vydania: august 2023

Prílohy: 

1. Objednávka na opravu;

2. Reklamačný list;

3. Zapožičanie prístroja